• Váš košík je prázdny

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

čl. I Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Ortotické centrum s.r.o.,  Stará cesta 715/3, 931 01  Šamorín, Slovenská republika, IČO: 46 967 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30763/T , (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho: www.ocentrum.sk
  Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
  Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 033/ 321 25 27, 033/ 321 25 21
  fax č. 033/ 321 25 23
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 2. Tieto VOP platia na území Európskej únie na kúpu tovaru a služieb objednaných prostredníctvom elektronického obchodu www.ocentrum.sk a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.
 3. Kupujúcim v zmysle ustanovení týchto VOP je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva, ktorú uzavrie predávajúci so spotrebiteľom.
 4. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvy uzavreté na diaľku medzi predávajúcim a spotrebiteľom, tzn. zmluvy uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Spotrebiteľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria reklamačné podmienky, a že s nimi súhlasí.
 5. Spotrebiteľ je povinný si dôkladne prečítať tieto VOP a ostatné dokumenty, ktoré sa na používanie internetového obchodu vzťahujú (záručné a reklamačné podmienky) a vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s predmetnými dokumentami. Pokiaľ spotrebiteľ s týmito VOP nesúhlasí, predávajúci žiada, aby nevyužíval tento internetový obchod.

čl. II Kúpna zmluva

 1. Spotrebiteľ objednáva tovar a služby prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho. Pre úspešné zrealizovanie objednávky je potrebné vyplniť všetky požadované údaje uvedené v objednávke, t. j. dodaciu adresu, údaje potrebné pre identifikáciu spotrebiteľa, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a miesto dodania. Spotrebiteľ uvedie v objednávke svoje osobné údaje nevyhnutné na jej vybavenie. Pred definitívnym odoslaním objednávky má spotrebiteľ možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná do stlačenia tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“.
 2. Od kliknutím tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ spotrebiteľ potvrdzuje a zároveň zasiela objednávku. Odoslaním objednávky vyjadruje spotrebiteľ aj súhlas s týmito VOP predávajúceho. Následne na to je spotrebiteľ presmerovaný na platobnú bránu. Pre dokončenie objednávky je potrebné zrealizovať platbu za objednávaný tovar prostredníctvom uvedenej platobnej brány alebo zvoliť možnosť “priama platba na bankový účet” či “platba na dobierku”. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh kúpnej zmluvy.
 3. Po úspešnom zrealizovaní platby zašle predávajúci spotrebiteľovi potvrdzujúci e-mail z adresy objednavky@ortotickecentrum.sk , ktorý sa považuje za súhlas predávajúceho s kúpnou zmluvou.
 4. Ceny tovarov na internetovej stránke predávajúceho sú uvedené s príslušnou sadzbou DPH. Ceny tovarov sú stanovené bez dopravy a bez obalu. Cena dopravy a obalov závisí od miesta kam bude tovar dopravený a od množstva tovaru. Cena dopravy a obalov bude vypočítaná a uvedená v objednávke po zadaní miesta kam má byť tovar zaslaný a po zadaní množstva tovaru. Cena dopravy a cena obalov sa spotrebiteľovi zobrazí v objednávke ešte pred jej zaslaním predávajúcemu. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ vyjadrí súhlas s jej výškou – teda súhlas s celkovou kúpnou cenou zahrňujúcou cenu dopravy aj obalu.
 5. Na tovar predávaný v zníženej akciovej cene alebo vo výpredaji, sa nevzťahujú žiadne iné zľavy a ceny platia do vypredania zásob alebo do odvolania, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. K cene tovaru bude pri objednávaní pripočítaná aj cena ostatných poplatkov, najmä náklady na dopravu a balné, poprípade iné poplatky, ktoré je spotrebiteľ povinný uhradiť pre získanie tovaru.
 6. Spotrebiteľ zaslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory) si hradí spotrebiteľ sám.

čl. III Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Pri predaji na diaľku prostredníctvom tohto elektronického obchodu, predávajúci súčasne s ponukou tovaru spotrebiteľovi oznamuje:
  • obchodné meno a sídlo,
  • opis tovaru, hlavné vlastnosti tovaru,
  • celkovú cenu tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty, náklady za dopravu , dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zahrnuté takéto náklady alebo poplatky,
  • dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru, lehota do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar,
  • platobné podmienky,
  • poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,a ďalšie skutočnosti určené v zákone č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Spotrebiteľ má na základe spotrebiteľskej kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom tohto elektronického obchodu právo od nej odstúpiť do 14 dní od prevzatia nepoškodeného tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Toto právo sa však neuplatní v prípade poškodenia tovaru spotrebiteľom. V takomto prípade nie je možné vyhovieť ani reklamácii.
 3. Odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu 2 čl. III VOP oznámi spotrebiteľ predávajúcemu formou e-mailu, a to jednoznačne formulovaným vyhlásením a vyplnením formuláru ,,Formulár odstúpenia od zmluvy v lehote do 14 dní ,, . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu jeho sídla. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť rovnakou formou dopravy akou mu bol tovar doručený, nakoľko sa jedná o krehký tovar. Je povinný zaslať tovar späť zabezpečený proti poškodeniu a rozbitiu. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľom, je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi celkovú kúpnu cenu, ktorú zaplatil spotrebiteľ za tovar v lehote 14 dní odo dňa oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby (kúpnu cenu za tovar spolu s nákladmi na poštovné a balné) rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe za tovar. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby skôr ako mu je vrátený tovar doručený alebo kým mu spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar späť predávajúcemu úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci nemusí tovar zobrať späť, prípadne môže po dohode oboch strán vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Predávajúci nie je povinný prijať nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu spotrebiteľ tovar vráti.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa bodu 2 čl. III týchto VOP, je povinný znášať náklady spojené s vrátením (prepravou) tovaru späť do sídla predávajúceho, a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku na základe dohody s Predávajúcim, a to najneskôr do doby jej vyexpedovania. O zrušenie objednávky je spotrebiteľ povinný požiadať prostredníctvom emailu.
 7. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 8. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

čl. IV Dodacie podmienky

 1. Dodávky tovaru objednaného na diaľku prostredníctvom tohto elektronického obchodu, budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v termíne uvedenom v potvrdení objednávky po zaplatení kúpnej ceny za tovar. Predávajúci informuje spotrebiteľa o zaslaní tovaru prostredníctvom e-mailu.
 2. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú spotrebiteľom v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať spotrebiteľa pred dodaním tovaru a dohodne s ním presný čas, prípadne časové rozmedzie, dodania tovaru.
 3. Pri prevzatí tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený ako aj tovar, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade, že je obal, v ktorom je tovar zabalený alebo samotný tovar poškodený, je nutné na mieste dodania zistiť vady spôsobené počas prepravy a spísať s kuriérskou službou protokol o vadách spôsobených počas prepravy. Spotrebiteľ je oprávnený neprevziať takto poškodenú zásielku. Spotrebiteľ svojim podpisom dokumentu o prevzatí zásielky potvrdzuje, že tovar je riadne zabalený, obal je nepoškodený.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo prechádza na spotrebiteľa dňom zaplatenia kúpnej ceny.
 5. Dodacia lehota je vždy uvedená v potvrdení objednávky alebo si ju zmluvné strany dohodnú a odsúhlasia odlišne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 6. Zásahy vyššej moci u predávajúceho alebo jeho dodávateľov primerane predlžujú dodaciu lehotu. To platí aj pri úradných zásahoch, pri problémoch s dodávkami energií a surovín, pri štrajkoch, výlukách a nepredvídateľných problémoch dodávateľa alebo predávajúceho, pokiaľ za ne nezodpovedá. Predávajúci o tomto spotrebiteľa bez odkladu informuje a zaväzuje sa s maximálnou súčinnosťou minimalizovať škody spotrebiteľa.
 7. Ak nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci zvolí balenie a typ zásielky podľa svojho najlepšieho uváženia.
 8. Tovar je zaslaný spotrebiteľovi kuriérskou službou alebo slovenskou poštou.

čl. V Platobné podmienky

 1. Pre kúpu tovaru platia nasledovné platobné podmienky:
  – spotrebiteľ vykonáva platby za tovar vopred prostredníctvom platobnej brány, na ktorú je presmerovaný po vyplnení objednávkového formulára a zaslaní objednávky s povinnosťou platby alebo prostredníctvom dobierky pri preberaní tovaru. Ak spotrebiteľ nesplní dohodnuté platobné podmienky, kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa od počiatku ruší.
 2. Po uzavretí spotrebiteľskej zmluvy sa spotrebiteľ pri bezhotovostnom prevode zaväzuje uhradiť do 5 pracovných dní kúpnu cenu na bankový účet predávajúceho IBAN SK06 1100 0000 0029 2888 8624, kód banky 1100, vedený v Tatra Banka a.s.. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi odoslaný email s informáciami ako platbu zrealizovať.

čl. VI Záručné a reklamačné podmienky

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že tovar ktorý predávajúci predáva prostredníctvom tohto internetového obchodu je vyrobený z krehkého materiálu a vyžaduje si opatrnú manipuláciu s ohľadom na jeho krehkosť.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady tovaru, resp. tie vady tovaru, za ktoré v zmysle príslušných právnych predpisov zodpovedá výrobca, dodávateľ, predávajúci v dôsledku porušenia svojich zákonných povinností, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 3. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú spotrebiteľ nemohol používať tovar z dôvodu uplatnenia záruky na tovar.
 4. Spotrebiteľ je povinný tovar po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu prezrieť tak, aby zistil prípadné poškodenia a zistené vady je povinný ihneď reklamovať. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky spotrebiteľ zistí po jeho prevzatí, je nutné okamžite kontaktovať predávajúceho na emailovej adrese objednavky@ortotickecentrum.sk uvedenej v kontakte. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 6. Postup záručnej reklamácie:
  a/ spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho e-mailom a vyplnením reklamačného formulára, predávajúci potvrdí prijatie reklamácie,
  b/ v prípade, že záručná reklamácia je oprávnená, po dohode medzi predávajúcim a spotrebiteľom bude vyriešená spôsobmi určenými príslušnými zákonmi.
 7. Pri reklamácii predávajúci postupuje podľa týchto všeobecných podmienok a podľa zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi predpismi.
 8. Reklamácie zjavných chýb, chybných dodávok, alebo zreteľných odchýlok množstva musia byť predávajúcemu oznámené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní po dodaní tovaru, a to pod hrozbou prechodu nebezpečenstva škody na veci na spotrebiteľa. Skryté chyby výrobkov musia byť vytknuté bezodkladne po ich zistení.
 9. Pri odôvodnenej reklamácii spočívajúcej v nepodstatnom porušení zmluvy prislúcha spotrebiteľovi nárok na bezplatné odstránenie chyby, pri vrátení tovaru právo na náhradnú dodávku tohto tovaru, ak sa tak dohodne spotrebiteľ s predávajúcim. Pri chýbajúcom množstve predávajúci dodá to, čo chýba. Ak sa nepodarí chybu odstrániť, môže spotrebiteľ požadovať zníženie kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy. Pri odôvodnenej reklamácii spočívajúcej v podstatnom porušení zmluvy sa postupuje podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a ostatných na konkrétnu reklamáciu sa vzťahujúcich právnych predpisov.
 10. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním, mechanickým a tepelným preťažovaním, bežným opotrebovaním tovaru a poškodením spôsobeným nepredvídateľnou udalosťou (živelná pohroma, požiar a pod.). Hádzanie, zárezy, násilné deformácie, nesprávne používanie tovaru skracujú jeho životnosť a zodpovedajú nešetrnému zaobchádzaniu. Pri uplatnení prípadnej reklamácie je spotrebiteľ povinný zaslať predávajúcemu podrobné vyjadrenie, v ktorom uvedie dôvod reklamácie.
 11. Predávajúci prezrie poškodený výrobok a najneskôr do 30 dní od prijatia poškodeného výrobku zašle spotrebiteľovi svoje písomné vyjadrenie.
 12. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 13. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačnými podmienkami predávajúceho, ktoré tvoria súčasť týchto VOP a platnými právnymi predpismi SR.
 14. Ak má tovar vadu, predávajúci vadný tovar prednostne vymení za nový nezávadný tovar. Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak nesúhlasí s výmenou tovaru za nový. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Spotrebiteľ má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 15. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
  a)   doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  b)   doručenie reklamovaného tovaru od spotrebiteľa predávajúcemu alebo určenej osobe,
  Predávajúci alebo určená osoba obratom zašle spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailu, v ktorom označí reklamované vady tovaru.
 16. Spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 17. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené a preukázané na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 18. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 19. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom doručený doklad o vybavení reklamácie.
 20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

čl. VII Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté spotrebiteľom predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Predávajúci zhromažďuje, spracováva a uchováva osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb, prípadného poskytovania informácii z oblasti marketingu a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.
 3. Predávajúci má ustanovenú zodpovednú osobu p. Bc. Katarína PAVLOVÁ za ochranu osobných údajov. Adresa na doručovanie elektronickej pošty je: zo@eurotrading.sk,
  Dotknutými osobami sú spotrebitelia, zákazníci, používajúci internetový obchod, resp. fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
  Osobné údaje dotknutých osôb nie sú zverejňované do tretích krajín.
  Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov voči predávajúcemu tieto práva:
  ﺤ právo získať prístup k spracovávaným informáciám,
  ﺤ právo na opravu nesprávných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
  ﺤ právo na vymazanie osobných údajov po zániku účelu ich spracovania,
  ﺤ právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak
  – dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  – spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  – predávajúci nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov,
  ﺤ právo na prenosnosť osobných údajov a prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi,
  ﺤ právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v informačných systémoch predávajúceho (napr. pri spracúvaní osobných údajov za účelom marketingových služieb),
  ﺤ právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
  ﺤ právo namietať a odmietnuť poskytnutie súhlasu s uchovávaním osobných údajov,
  ﺤ právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých poskytnutých údajoch,
  ﺤ právo na získanie informácie z akého zdroja pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
  ﺤ právo na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, zákonnosť spracúvania jej osobných údajov môže odsúhlasiť len jej zákonný zástupca.
  Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla predávajúceho alebo na elektronickej adrese zodpovednej osoby: zo@eurotrading.sk,
  Súhlas na spracovanie osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Osobné údaje sa nemôžu používať na iný účel ako účel vymedzený v súhlase. Pri nakladaní s osobnými údajmi predávajúci aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je predávajúci povinní uchovávať osobné údaje, tak osobné údaje daného spotrebiteľa odstráni zo svojej databázy.
 4. Predávajúci nevydá údaje spotrebiteľa tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky tovaru ktorý je predmetom kúpnej zmluvy. Objednaním tovaru prostredníctvom e-mailu, spotrebiteľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho a s poskytnutím tejto evidencie obsahujúcej osobné údaje spotrebiteľa, štátnym úradom a samosprávnym inštitúciám, na ich vyžiadanie, za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 5. Spotrebiteľ vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Vyhlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov a že by takéto konanie mohlo naplniť skutkovú podstatu prečinu alebo trestného činu uvedeného v Trestnom zákone.

čl. VIII Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Kupujúci môže v prípade sporu s Ortotické centrum s.r.o. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy umiestnenej na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

čl. IX Ďalšie informácie vo vzťahu k spotrebiteľovi

Predávajúci nie je vo vzťahu k spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP a ostatné súvisiace dokumenty kedykoľvek meniť a doplňovať a pokiaľ tak učiní, bez zbytočného odkladu tieto zmeny zverejní na stránkach internetového obchodu. Ak sa niektoré ustanovenia alebo časti VOP zmenia alebo stratia svoju platnosť alebo účinnosť, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP. Nasledujúce využívanie internetového obchodu spotrebiteľom po zmene VOP je považované za súhlas kupujúceho so zmeneným znením VOP.

čl. IX Záverečné ustanovenia

 1. Spotrebiteľ odoslaním elektronickej objednávky s povinnosťou platby potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP predávajúceho.
 2. Predávajúci má právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a doplniť.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť od 26.03.2020 a voči konkrétnemu spotrebiteľovi sú účinné ku dňu odoslania jeho objednávky.
 4. Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe zmluvy, budú výlučne riešené podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky súdmi Slovenskej republiky.

 

 

 

Priestor pre obchodnú politiku...